van-cao

Văn Cao

Nhạc tiền chiến của Văn Cao có lẽ không còn nhiều liên quan đến thời bây giờ. Thời bây giờ, … More

Một vài ý nghĩ về thơ – Văn Cao

Mở cho những giấc mơ, những khát vọng tự do phát triển bao nhiêu là tật trung tất cả giấc mơ và khát vọng của con người làm thành mũi nhọn kéo lê đi phía sau cái thực tế chập chạp.