Các ấn phẩm của Nhà xuất bản Tân Dân

NHÀ XUẤT-BẢN TÂN-DÂNChủ-nhiệm : Vũ Đình-LongTrị-sự : Nguyễn-Khánh-Đàm – Trị-sự ủy-viên : Bửu-TuấtQuản-lý : Nguyễn-Triệu-Luật93, Phố Hàng Bông, Hà-nội (Bắc-kỳ)93, Rue de Cotton, Hanoi Phát-hành … More