my life in cringe 1

Nhớ cái thời Yahoo blog 360, cũng tức là thời của Audition và những quả đầu mái dày vuốt keo…

khanh-ly

Khánh Ly

Khánh Ly is the stage name of Nguyễn Thị Lệ Mai, who was born to a typical family in Hanoi…