my life in cringe 1

Nhớ cái thời Yahoo blog 360, cũng tức là thời của Audition và những quả đầu mái dày vuốt keo … Continue reading my life in cringe 1