Các ấn phẩm của Duy Tân thư xã

Hè_Duy-Tân_1942__bpt6k42370008

DUY-TÂN THƯ-XÃ
Giám-đốc : Nguyễn-Tố
Bureaux : No. 141 Sœur Antoine Prolongée – Hanoi

 1. Đảng mắt yêu, Vũ-Công Định dịch (1926 – 5 fasc. 76 p.) (?)
 2. Cao-đẳng quốc-dân của Phan-Bội-Châu (1928 – vi, 38 p.) (?)
 3. Luân-lý vấn đáp của Phan-Bội-Châu (1928 – 28 p.) (?)
 4. Vấn-đề phụ-nữ của Phan-Bội-Châu (1929 – 31 p.) (?)
 5. Thuốc hoàn hồn của Phan-Bội-Châu (1929 – 13 p.) (?)
 6. Chiếc nỏ cánh dâu, truyện đường rừng của Lan-Khai (1941 – 156 p. ; 0$58)
 7. Cô Thơm, xã-hội tiểu-thuyết của Lê-Văn-Trương (1942 – 138 p. ; 0$76)
 8. Ha-noi có gì lạ? (phát không) (1941 – 88 p.)
 9. Trời nổi gió, thơ của Nguyễn-Tố (có 3 phụ bản, khổ lớn, trên giấy lụa Bưởi) (1942 – 92 p. ; 1$00)
 10. U-Uất, xã-hội tiểu-thuyết của Thiều-Quang (1941 – 185 p. ; 0$70)
 11. Xuân Duy Tân của Văn Lương, Đào Trinh Nhất, Trần Văn Huy, Nguyễn Bính, Nguyễn Tố, Phan Trần Chúc, … (25 nhà văn, có phụ bản) (1942 – 64 p. ; 0$85)
 12. Rỡn sóng Bạch Đằng, lịch-sử tiểu-thuyết của Lan-Khai và Nguyễn-Tố (1942 – 146 p. ; 0$70)
 13. Ngày Mai với tập hồ-sơ của một thời đại của Phan-Trần-Chúc (1942 – 113 p. ; 0$80)
 14. Hè Duy-Tân của Thái-Phỉ, Đào Trinh-Nhất, Lan-Khai, Nguyễn-Tố, Nguyễn Đức Chung, Thiều Quang, … bìa và tranh ảnh của họa-sĩ Thụy-Chương và Mạnh-Quỳnh (1942 – 64 p. ; 0$60)
 15. Sầu lên ngọn ải, lịch-sử tiểu-thuyết của Lan-Khai (1942 – 125 p. ; 0$80)
 16. Linh điểu, tiểu-thuyết của Nguyễn-Tố (1942 – 96 p. ; 0$70)
 17. Dưới bóng hoàng lan của Phan-Như
 18. Cái chết trong Thơ (Khảo-cứu) của Trần Vinh-Kiên
 19. Bụi Kinh-Thành, thơ của Nguyễn-Tố, bìa của họa sĩ Thụy-Chương (0$60 – 0$70)
 20. Hội chợ Sàigòn 1942-1943 (96 p.)
 21. Li-Lan, kịch 3 lớp của Nguyễn-Trọng-Sơn (1943 – 141 p. ; 2$00)
 22. Hải triều âm, thơ của Nguyễn-Tố (1943 – 60 p.)
 23. Giòng thác lũ, thơ của Nguyễn-Tố và Nguyễn Tuất (1943 – 144 p. ; 2$00)
 24. Duyên Bích-Câu, tiểu-thuyết của Nguyễn xuân Huy (1943 – 101 p. ; 1$30)
 25. Dưới rặng thông, tiểu thuyết của Nguyễn Dân Giám (1943 – 200 p. ; 2$50)
 26. Tản-Đà thực-phẩm của Nguyễn-Tố (1943 – 116 p. ; 2$00)
 27. Xuân Duy-Tân. Năm Giáp Thân (1944) (sẽ ra)
 28. Bèo nước của Vũ Bằng (1944, 2 v. – 230 p.)
 29. Phù hoa, thơ của Lê Minh (1944 – 77 p.)
 30. Nghệ-sĩ hồn, thơ của Nguyễn-Tố (1944 – 76 p.)
 31. Con đường Nam-Phố của Nguyễn-Tố (1945 – 96 p.)
 32. Hương trầm của Đào Trinh Nhất, Phan Trần Chúc, Bùi Trịnh Khiêm, Lê Văn Trương, Trần Trung Viên (1945 – 50 p.)
 33. Đánh máy chữ của Vũ Thị Lê Dung (1951, In lần thứ hai – 18 p.) (?)

BẠN TRẺ

 1. Con trăn hoa gấm, truyện của Nguyễn-Tố
 2. Cái áo the kể truyện mình, truyện của Giao-Chi

Đăng lại từ bài viết trên ntd’s Blog.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s