Danh mục bài viết trên Ích Hữu tuần báo (1936-?)

nha-xuat-ban-Tan-Dan

ÍCH-HỮU TUẦN-BÁO
93, Phố Hàng Bông Hanoi – Dây nói 648

Mỗi số 0$05 – Nửa năm 1$25 – Cả năm 2$50 – Ngoại-quốc giá gấp đôi. Mua báo lệ trả tiền trước. Không có mandat hay tem kèm theo thư, không gửi báo. Thư và mandat gởi cho Imprimerie Tân-Dân Hanoi, chớ đề tên riêng người nào.

No 1 (25 Février 1936 – 5 xu)
– Thanh lời phi-lộ của Ích-Hữu
– Cái thâm-ý của quan tổng-thống nước Pháp của Ba-Phải (Tam-Lang)
– Không thể bảo việc ấy là vô-nhơn-loại của Ba-Phải (Tam-Lang)
– Trước đèn của Lãng-Nhân
– Vết xe Phu-tử (truyện dài) của Vũ-Lang
– Quang lang… lớn của Linh-Phượng (Tam-Lang)
– Văn thơ Tản-Đà của Tản-Đà
– Tôi mới thấy bà (truyện ngắn) của Nguyễn-công-Hoan
– Ưu-quốc và ái-quốc của Nguyễn-đỗ-Mục
– Xử án vua của Nguyễn-văn-Vĩnh
– Muốn biết của Trúc-hồ
– Đến thăm đất nước Thượng-hải của Tinh-vệ (Đào-trinh-Nhất)
– Huynh đệ hiệp (tranh tiểu-thuyết)
– Thần công-lý… của Ưu-Việt
– Lời bác-sĩ của Docteur Chương
– Hỏi thuốc của Docteur Chương
– Hỏi luật của Trần-kỳ-Viên
– Môn thuốc kinh-nghiệm
– Học chữ nho (Tân-Dân Biên-Tập-Bộ)
– Quái-hiệp (mạo-hiểm võ-hiệp), Nghiêm-xuân-Lãm dịch

No 2 (3 Mars 1936 – 5 xu)
– Để Nam-phương lên trên là phải quá! của Ba-phải (Tam-Lang)
– Cụ Thượng Quỳnh không… thiên của Ba-phải (Tam-Lang)
– Lấy danh-nghĩa của Lãng-nhân
– Vết xe Phu-tử của Vũ-lang
– Cùng bạn đọc của Ích-Hữu
– Văn thơ Tản-Đà của Tản-Đà
– Ông binh… Tèo của Linh-phượng (Tam-Lang)
– Chớ nô-lệ cổ-nhân của Ẩm-băng (Trúc-Khê)
– Tên Lại tòa Ngự-sử của Đinh-xuân-Hội
– Muốn biết của Trúc-hồ
– Từ Đoạn Tuyệt đến Cô Giáo Minh của Nguyễn-công-Hoan
– Thần công-lý của Ưu-Việt
– Từ Hoành-tân đến Đông-kinh của Tinh-vệ (Đào-trinh-Nhất)
– Hoa trôi của Thanh-tùng-tử (J. Leiba)
– Lời bác sĩ của Bác-sĩ Chương
– Hỏi bệnh của Bác-sĩ Chương
– Hỏi luật của Cử-nhân T.-đ.-Trúc
– Học chữ nho (Tân-Dân Biên-Tập-Bộ)
– Phương thuốc kinh-nghiệm
– Quái-hiệp, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
– Tranh tiểu-thuyết Huynh-đệ-hiệp

No 3 (Mars 1936 – 5 xu)
– Tòa Thượng-thẩm xử như vậy là hợp lý và công-minh lắm của Ba-Phải (Tam-Lang)
– Cái nghĩa cất dao của N.-v-Quán
– Ăn cho đều của Lãng-Nhân
– Vết xe Phu-tử (truyện dài) của Vũ-Lang
– Ông Chưởng… Giáo của Linh-Phượng (Tam-Lang)
– Nước thu của Tản-Đà
– Đa-tình với chung-tình của Tản-Đà
– Văn-minh với anh-hùng của Ẩm-băng (Trúc-Khê)
– Bụng khoáng-đạt của Phan-kế-Bính
– Muốn biết của Trúc-hồ
– Số-mạng người bạch-chủng của Đào-trinh-Nhất
– Tranh tiểu-thuyết « Huynh-đệ-hiệp »
– Bó hồng trắng (truyện ngắn) của Thanh-tùng-tử (J. Leiba)
– Ăn thịt người của Ưu-Việt
– Thành-hoàng hút thuốc phiện của Hoàng-Điệp
– Học chữ nho (Tân-Dân Biên-Tập-Bộ)
– Bệnh đậu mùa của Bác-sĩ Ph-hữu-Chương
– Hỏi luật của Cử-nhân Trần-đình-Trúc
– Hỏi thuốc của Docteur Chương
– Môn thuốc kinh-nghiệm
– Quái-hiệp (truyện dài), Nghiêm-xuân-Lãm dịch
– Phụ-trương « Anh-hùng vô-địch »

No 4 (17 Mars 1936 – 5 xu)
– Đĩa mứt gừng của Ba-Phải (Tam-Lang)
– Một vụ án văn của Lãng-Nhân
– Vết xe Phu-tử của Vũ-Lang
– Diễn-thuyết giả của Cúc-Phố
– Sóng biển của Ngọc-Giao
– Em thấy cái xuân về của Thanh-tùng-tử (J. Leiba)
– Thế nào là nhiệt-thành của Ẩm-băng (Trúc-Khê)
– Chữ hiếu hay là hai vụ kiện của Đinh-xuân-Hội
– Muốn biết của Trúc-hồ
– Cùng ông Khái-Hưng của Nguyễn-công-Hoan
– Lạc vào xứ Mọi của Ưu-Việt
– Học chữ nho (Tân-Dân Biên-Tập-Bộ)
– Bệnh đậu mùa (tiếp theo) của Bác-sĩ Ph-hữu-Chương
– Hỏi luật của Cử-nhân Trần-đình-Trúc
– Hỏi thuốc (ngộ-độc) của Docteur Chương
– Môn thuốc kinh-nghiệm
– Quái-hiệp, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
– Tranh tiểu-thuyết « Huynh-đệ-hiệp »
– Phụ-trương « Anh-hùng vô-địch »

No 5 (Mars 1936 – 5 xu cả phụ-trương)
– Chuyện cái răng của Ba-Phải (Tam-Lang)
– Có chuyện chi mà xấu-hổ? của Ba-Phải (Tam-Lang)
– Lọng xanh, lọng vàng của Ba-Phải (Tam-Lang)
– Tình hữu-ái của Lãng-Nhân
– Cụ cố Huyện của Linh-Phượng (Tam-Lang)
– Vết xe Phu-tử của Vũ-Lang
– Kính cáo bạn đồng-nghiệp của Ẩm-băng (Trúc-Khê)
– Muốn biết của Trúc-hồ
– Trong động-phủ nữ-thần Terpsichore (phóng-sự) của J. Leiba
– Tranh tiểu-thuyết « Huynh-đệ-hiệp »
– Mười hai cái đầu rơi của Tinh-vệ (Đào-trinh-Nhất)
– Từ màn ảnh đến cuộc đời của Puck
– Người tôi giết (truyện chiếu bóng) của Cô Vân-Chung
– Học chữ nho (Tân-Dân Biên-Tập-Bộ)
– Thức ăn của Bác-sĩ Chương
– Hỏi luật (lễ ăn hỏi) của Trần-đình-Trúc
– Hỏi thuốc (không sinh đẻ) của Dr Chương
– Môn thuốc kinh-nghiệm
– Quái-hiệp, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
– Anh-hùng vô-địch (tranh tiểu-thuyết)

No 6 (31 Mars 1936 – 5 xu)
– Đĩa mứt gừng của Ba-Phải (Tam-Lang)
– Bệnh thiếu tiền của Lãng-Nhân
– Bà Chủ Mỏ (tập ảnh) của Linh-Phượng (Tam-Lang)
– Vết xe Phu-tử của Vũ-Lang
– Bàn về công-đức của Ẩm-băng (Trúc-Khê)
– Muốn biết của Trúc-hồ
– Trong động-phủ nữ-thần Terpsichore (phóng-sự về khiêu-vũ) của J. Leiba
– Từ màn ảnh đến cuộc đời của Puck
– Người tôi giết (truyện chiếu bóng) của Cô Vân-Chung
– Treo ảnh các tài-tử của Thanh-Châu
– Phong-Hóa gièm-pha chúng tôi của Tân-Dân
– Lối trích văn của Phong-Hóa của Nguyễn-công-Hoan
– Học chữ nho (Tân-Dân Biên-Tập-Bộ)
– Ăn kiêng của Bác-sĩ Chương
– Hỏi luật (tiền họ) của Trần-đình-Trúc
– Hỏi thuốc (không sinh đẻ) của Dr Chương
– Môn thuốc kinh-nghiệm
– Quái-hiệp, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
– Huynh đệ hiệp (tranh tiểu-thuyết) và
– Phụ-trương Anh-hùng vô-địch

No 7 (Avril 1936 – 5 xu)
– Đĩa mứt gừng của Ba-Phải (Tam-Lang)
– Có gì không? của Lãng-Nhân
– Ông Mô-rít… vồ của Linh-Phượng (Tam-Lang)
– Phấn-son Phi-Yến (truyện dài) của Thanh-tùng-tử (J. Leiba)
– Dịch sách ngoài của Nguyễn-đỗ-Mục
– Muốn biết của Nàng-Lê
– Trong động-phủ nữ-thần Terpsichore (phóng-sự về khiêu-vũ) của J. Leiba
– Từ màn ảnh đến cuộc đời của Puck
– Đời tài-tử L Gary Cooper của Hồng-Ngọc
– Người tôi giết của Cô Vân-Chung
– Học chữ nho (Tân-Dân Biên-Tập-Bộ)
– Thiết-thực của Bác-sĩ Chương
– Hỏi thuốc của Bác-sĩ Chương
– Hỏi luật của Trần-đình-Trúc
– Môn thuốc kinh-nghiệm
– Quái-hiệp, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
– Tranh tiểu-thuyết Huynh-đệ-hiệp và Phụ-trương Anh-hùng vô-địch

No 8 (Avril 1936 – 5 xu)
– Đĩa mứt gừng của Ba-Phải (Tam-Lang)
– Lỗi ngày xanh của Lãng-Nhân
– Mợ Đốc Bốn của Linh-Phượng (Tam-Lang)
– Phấn-son Phi-Yến (truyện dài) của Thanh-tùng-tử (J. Leiba)
– Dịch sách ngoài của Nguyễn-đỗ-Mục
– Muốn biết của Lê-Anh
– Một thiếu-nữ ở Hà-thành (phóng-sự tiểu-thuyết) của J. Leiba
– Từ màn ảnh đến cuộc đời của Puck
– Người tôi giết của Cô Vân-Chung
– Học chữ nho (Tân-Dân Biên-Tập-Bộ)
– Lời bác-sĩ của Bác-sĩ Chương
– Hỏi thuốc của Bác-sĩ Chương
– Hỏi luật của Trần-đình-Trúc
– Môn thuốc kinh-nghiệm
– Quái-hiệp, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
– Tranh tiểu-thuyết Huynh-đệ-hiệp và Phụ-trương Anh-hùng vô-địch

No 9 (Avril 1936 – 5 xu)
– Đĩa mứt gừng của Ba-Phải (Tam-Lang)
– Mốt tân-thời của Lãng-Nhân
– Ông lang Bồng của Linh-Phượng (Tam-Lang)
– Phấn-son Phi-Yến (truyện dài) của Thanh-tùng-tử (J. Leiba)
– Dịch sách ngoài của Nguyễn-đỗ-Mục
– Muốn biết của Lê-Anh
– Một thiếu-nữ ở Hà-thành (phóng-sự tiểu-thuyết) của J. Leiba
– Từ màn ảnh đến cuộc đời của Puck
– Một đời tài-tử của Bernard
– Người tôi giết của Cô Vân-Chung
– Học chữ nho (Tân-Dân Biên-Tập-Bộ)
– Lời bác-sĩ của Bác-sĩ Chương
– Hỏi thuốc của Bác-sĩ Chương
– Hỏi luật của Trần-đình-Trúc
– Môn thuốc kinh-nghiệm
– Quái-hiệp, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
– Tranh tiểu-thuyết Huynh-đệ-hiệp và Phụ-trương Anh-hùng vô-địch

No 10 (1936 – 5 xu)
– Đĩa mứt gừng của Ba-Phải (Tam-Lang)
– Thày lang với quan Đốc của Lãng-Nhân
– Bà chủ đất của Linh-Phượng (Tam-Lang)
– Phấn-son Phi-Yến (truyện dài) của Thanh-tùng-tử (J. Leiba)
– Dịch sách ngoài của Nguyễn-đỗ-Mục
– Muốn biết của Lê-Anh
– Một thiếu-nữ ở Hà-thành III (phóng-sự tiểu-thuyết) của J. Leiba
– Từ màn ảnh đến cuộc đời của Puck
– Jean Parker của Hồng-Ngọc
– Người tôi giết của Cô Vân-Chung
– Học chữ nho (Tân-Dân Biên-Tập-Bộ)
– Lời bác-sĩ của Bác-sĩ Chương
– Hỏi thuốc của Bác-sĩ Chương
– Hỏi luật của Trần-đình-Trúc
– Môn thuốc kinh-nghiệm
– Quái-hiệp, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
– Tranh tiểu-thuyết Huynh-đệ-hiệp và Phụ-trương Anh-hùng vô-địch

No 11 (Mai 1936 – 5 xu)
– Đĩa mứt gừng của Ba-Phải (Tam-Lang)
– Tài với tật của Lãng-Nhân
– Ông chủ báo của Linh-Phượng (Tam-Lang)
– Phấn-son Phi-Yến V (truyện dài) của Thanh-tùng-tử (J. Leiba)
– Dịch sách ngoài của Nguyễn-đỗ-Mục
– Muốn biết của Lê-Anh
– Một thiếu-nữ ở Hà-thành IV (phóng-sự tiểu-thuyết) của J. Leiba
– Từ màn ảnh đến cuộc đời của Puck
– Người tôi giết của Cô Vân-Chung
– Học chữ nho (Tân-Dân Biên-Tập-Bộ)
– Lời bác-sĩ của Bác-sĩ Chương
– Hỏi thuốc của Bác-sĩ Chương
– Hỏi luật của Trần-đình-Trúc
– Môn thuốc kinh-nghiệm
– Quái-hiệp, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
– Tranh tiểu-thuyết Huynh-đệ-hiệp và Phụ-trương Anh-hùng vô-địch

No 13 (Mai 1936 – 5 xu)
– Tuần-lễ từ-thiện ở hội-quán K.T. của John
– Đĩa mứt gừng của Ba-Phải (Tam-Lang)
– Tuần-lễ tử-tế của Lãng-Nhân
– Ông Nghị Hàn của Linh-Phượng (Tam-Lang)
– Một thiếu-nữ ở Hà-thành VI (phóng-sự tiểu-thuyết) của J. Leiba
– Dại… khôn… của Trung-Ngôn
– Dịch sách ngoài của Nguyễn-đỗ-Mục
– Muốn biết của Lê-Anh
– Chỉ là một cuộc đi săn của Lê-văn-Trương
– Phấn-son Phi-Yến VII (truyện dài) của Thanh-tùng-tử (J. Leiba)
– Từ màn ảnh đến cuộc đời của Puck
– Thăm hãng phim tàu của Trịnh-My
– Annabella của Bernard L.S.B.
– Học chữ nho (Tân-Dân Biên-Tập-Bộ)
– Lời bác-sĩ của Bác-sĩ Chương
– Hỏi thuốc của Bác-sĩ Chương
– Hỏi luật của Trần-đình-Trúc
– Môn thuốc kinh-nghiệm
– Quái-hiệp, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
– Tranh tiểu-thuyết Huynh-đệ-hiệp và Phụ-trương Anh-hùng vô-địch

No 14 (Mai 1936 – 5 xu)
– Đĩa mứt gừng của Ba-Phải (Tam-Lang)
– Mất dần đi hết của Lãng-Nhân
– Lan-khoa dạ (Bal des Orchidées) của Thanh-Châu
– Ngày hội hoa lan (Thơ) của J. Leiba
– Con đức Ngọc-Hoàng của Linh-Phượng (Tam-Lang)
– Một thiếu-nữ ở Hà-thành VII (phóng-sự tiểu-thuyết) của J. Leiba
– Một ngày gột-rửa của Trung-Ngôn
– Nói về nghĩa « hợp-quần » của Nguyễn-đỗ-Mục
– Muốn biết của Lê-Anh
– Con chó dữ ấy cũng không ăn được của Lê-văn-Trương
– Phấn-son Phi-Yến VIII (truyện dài) của Thanh-tùng-tử (J. Leiba)
– Trang chiếu bóng của Puck, Bernard, Trịnh-My
– Học chữ nho (Tân-Dân Biên-Tập-Bộ)
– Ăn kiêng của Bác-sĩ Chương
– Hỏi thuốc của Bác-sĩ Chương
– Hỏi luật của Trần-đình-Trúc
– Môn thuốc kinh-nghiệm
– Quái-hiệp, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
– Tranh tiểu-thuyết Huynh-đệ-hiệp và Phụ-trương Anh-hùng vô-địch

Đăng lại từ bài viết trên ntd’s Blog.

Xem thêm:

Danh mục bài viết trên Tiểu thuyết thứ bảy (1934-?)

Danh mục bài viết trên tạp chí Sáng Tạo

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s