langage de classe

Trong ELT có một khái niệm là classroom language để chỉ ngôn ngữ mà giáo viên thường dùng trong lớp học để quản lý lớp. Nó là những mẩu câu rất cơ bản như “open your book, page…” hay là “repeat after me”. 

Có lẽ trong mọi lớp dạy ngoại ngữ đều có classroom language. Chẳng hạn trong lớp tiếng Hoa, giáo viên bước vào lớp thường nói 大家好 và cả lớp đáp lại bằng 老师好. Còn bây giờ trong lớp tiếng Pháp của tôi, khi thầy giáo bước vào, thầy chào bonsoir à tous, và cả lớp đáp lại bằng bonsoir monsieur. Tương tự:

Mở sách ra trang 14: Ouvrez votre livre page quatorze.

Lặp lại nào mọi người: Répétez tous ensemble.

Làm xong chưa: ça y est? Nếu xong rồi thì đáp là oui, ça y est. Nếu chưa xong thì đáp là non, pas encore

Bài làm này đúng hay sai: c’est vrai ou faux?

Có câu hỏi nào không: question?

Đúng rồi: bien hoặc très bien;

Hoan hô: bravo

Có mặt (hô lúc điểm danh): présent

Vắng mặt: absent

Cuối tiết học, thầy trò chào tạm biệt nhau bằng au revoir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s