Danh mục bài viết trên Tiểu thuyết thứ bảy (1934-?)

tieu-thuyet-thu-bay-1934-tan-dan

1934: Giá báo trong nước sáu tháng 1$30, một năm 2$50; nước ngoài sáu tháng 2$20, một năm 4$00.

1935: Giá báo trong nước không phụ-trương nửa năm 1$20, cả năm 2$20; cả phụ-trương nửa năm 1$70, cả năm 3$20.

No 21 (20-26 Oct. 34 – 38 p.)

 • Hi-sinh, truyện ngắn của Ngọc-Giao
 • Thi văn của Lưu-Trọng-Lư
 • Hình ảnh cũ…
 • Godautre của Nguyễn-Công-Hoan
 • Dưới trăng
 • Người xưa, lều cũ
 • Đời…. gió bụi của Sơn-ca
 • Lá thư về Huế
 • Những chuyện bí-mật thành Ba-lê (Les mystères de Paris par Eugène Sue), xã-hội tiểu-thuyết, Dương-phượng-Dực dịch
 • Tiểu kiếm-khách, Nguyễn-Đỗ-Mục dịch

No 22 (34 – 38 p.)

 • Đường về của Vũ-lang
 • Thi văn của Lưu-Trọng-Lư
 • Sóng gió ngoài khơi của Ngọc-Thủy
 • Quang gánh lên đường của Hy-Dân (Nguyễn-Trẩm-Giự)
 • Túi Khôn của Đinh-Xuân-Hội
 • Những chuyện bí-mật thành Ba-lê (Les mystères de Paris par Eugène Sue), xã-hội tiểu-thuyết, Dương-phượng-Dực dịch
 • Tiểu kiếm-khách, Nguyễn-Đỗ-Mục dịch
 • Hi-sinh, truyện ngắn của Ngọc-Giao
 • Đời…. gió bụi của Sơn-ca

No 23 (3-9 Nov. 34 – 38 p.)

 • A di đà phật, truyện ngắn của Tchya
 • Thi văn của Đào-Tiến-Đạt, Tản-Đà Nguyễn-Khắc-Hiếu
 • Godautre VIII của Nguyễn-Công-Hoan
 • Trái tim với khúc ruột của Nguyễn-Công-Hoan
 • Lá thư về Huế của Nhã-Khanh
 • Đời…. gió bụi của Sơn-ca
 • Con mẹ điên của Hy-Dân (Nguyễn-Trẩm-Giự)
 • Những chuyện bí-mật thành Ba-lê (Les mystères de Paris par Eugène Sue), xã-hội tiểu-thuyết, Dương-phượng-Dực dịch
 • Tiểu kiếm-khách, Nguyễn-Đỗ-Mục dịch

No 24 (10-16 Nov. 34 – 38 p.)

 • Người đẹp sông Hương của Hà-Châu
 • Văn Thơ của Tản-Đà, Tham-Toàn (Bắc-giang), Đông-Hồ (Hà-tiên), Hải-Vân (Sông Thương), Tuyết, Nguyễn-Kiện, Trường-Xuyên
 • Tố-quyên của Hy-Dân (Nguyễn-Trẩm-Giự)
 • Dưới bóng mặt trời của Nguyễn-Công-Hoan
 • Một chuyến xe, truyện ngắn của Thanh-Châu
 • Godautre IX của Nguyễn-Công-Hoan
 • Đời…. gió bụi của Sơn-ca
 • Những chuyện bí-mật thành Ba-lê (Les mystères de Paris par Eugène Sue), xã-hội tiểu-thuyết, Dương-phượng-Dực dịch
 • Tiểu kiếm-khách, Nguyễn-Đỗ-Mục dịch

No 25 (17-23 Nov. 34 – 38 p.)

 • Trên mặt-trận Hoa-Bắc của Nguyễn-Trẩm-Giự
 • Văn Thơ của Lưu-Trọng-Lư, Dương-Bình-Tẩy, Thao-Thao, Tản-Đà
 • Cái vết đỏ trên má công-nương của Hải-Thủy
 • Trong gian buồng đẻ
 • Anh có vợ chưa?, truyện ngắn của Nguyễn-Công-Hoan
 • Trích-ảnh của Ngọc-Giao
 • Đời…. gió bụi của Sơn-ca
 • Những chuyện bí-mật thành Ba-lê (Les mystères de Paris par Eugène Sue), xã-hội tiểu-thuyết, Dương-phượng-Dực dịch
 • Tiểu kiếm-khách, Nguyễn-Đỗ-Mục dịch

No 26 (24-40 Nov. 34 – 38 p.)

 • Bữa no… đòn của Nguyễn-Công-Hoan
 • Văn-Nghệ của Tản-Đà Nguyễn-Khắc-Hiếu
 • Hoàng-Diệp I, kịch ngắn của Vũ-lang
 • Văn Thơ của Đức-Nhuận (Thái-bình), Nguyễn-Hữu-Lẫm, Lưu-Trọng-Lư (Dịch thơ tàu. Nguyên-văn của Trương-Nhạc-Hủ)
 • Hai người tử-sĩ, truyện ngắn của Thanh-Châu và Thu-Cúc
 • Godautre X của Nguyễn-Công-Hoan
 • Đời…. gió bụi của Sơn-ca
 • Thằng ăn trộm của Hy-Dân (Nguyễn-Trẩm-Giự)
 • Những chuyện bí-mật thành Ba-lê (Les mystères de Paris par Eugène Sue), xã-hội tiểu-thuyết, Dương-phượng-Dực dịch
 • Tiểu kiếm-khách, Nguyễn-Đỗ-Mục dịch
 • Phụ-trương Hoàng-Giang Nữ-Hiệp của Cố-Minh-Đạo, Nguyễn-xuân-Lãm dịch

No 27 (1er Décembre 1934 – 42 p.)

 • Thần trùng của Tchya
 • Phong-trào thơ mới của Lưu-Trọng-Lư
 • Hoàng-Điệp II, kịch ngắn của Vũ-lang
 • Thú ăn chơi của Tản-Đà
 • Hận bên giếng của Thao-Thao
 • Đời…. gió bụi của Sơn-ca
 • Hà-nội… tàn thu của Hy-Dân (Nguyễn-Trẩm-Giự)
 • Văn Thơ của Thao-Thao, Nguyễn-Kiện, Nguyễn-Hữu-Lẫm
 • Godautre XI của Nguyễn-Công-Hoan
 • Tiểu kiếm-khách, Nguyễn-đỗ-Mục dịch
 • Những chuyện bí-mật thành Ba-lê (Les mystères de Paris par Eugène Sue), xã-hội tiểu-thuyết, Dương-phượng-Dực dịch

No 28 (8 Décembre 1934 – 42 p.)

 • Xác thịt của Tchya
 • Cùng các bạn làng thơ của Tàn-Đà
 • Thần trùng II của Tchya
 • Nước sông… trôi của Ngọc-Giao
 • Tư-Trâm của Thao-Thao
 • Đời…. gió bụi của Sơn-ca
 • Bác Tư Lành của Hy-Dân (Nguyễn-Trẩm-Giự)
 • Văn Thơ của Thao-Thao, Q.T. (Dalat), Tham Toàn, Như-Băng (Pnom-Penh), Quan-Chấn, Đoàn-Văn-Thăng
 • Tiểu kiếm-khách, Nguyễn-đỗ-Mục dịch
 • Những chuyện bí-mật thành Ba-lê (Les mystères de Paris par Eugène Sue), xã-hội tiểu-thuyết, Dương-phượng-Dực dịch

No 29 (15 Décembre 1934 – 42 p.)

 • Số giàu, hài-kịch chia làm hai hồi của Cúc-Phố
 • Bỏ chồng, truyện ngắn của Thanh-Châu
 • Bức thư thứ nhất gởi lên Khê-thượng của Lưu-trọng-Lư
 • Dịch Trường-hận-ca (Nguyên-văn của Bạch-Cư-Dị) của Tản-Đà
 • Cô cắt cỏ, thơ mới của Vân-Hương
 • Nàng Hoa nông-nổi, thơ của Đào-trọng-Đạt
 • Bờ ao của Thao-Thao
 • Đời…. gió bụi của Sơn-ca
 • Con mẹ mù của Hy-Dân (Nguyễn-Trẩm-Giự)
 • Tiểu kiếm-khách, Nguyễn-đỗ-Mục dịch
 • Những chuyện bí-mật thành Ba-lê (Les mystères de Paris par Eugène Sue), xã-hội tiểu-thuyết, Dương-phượng-Dực dịch

No 30 (22 Décembre 1934 – 42 p.)

 • Cho tròn bổn phận, truyện ngắn của Nguyễn-công-Hoan
 • Câu chuyện nói về thơ : Tính-chất của thơ của Tản-Đà
 • Tiếng sáo bên lều của Đông-Hôn
 • Văn Thơ của Hải-Thủy, Quang-Chấn, Bùi-Văn-Bảo, Thao-Thao
 • Gửi anh Dương-Linh của Quang-Chấn
 • Thưa các ngài, tôi, một nhà văn-sĩ của Trần-mỹ-Tao
 • Đời…. gió bụi của Sơn-ca
 • Cái Ché của Hy-Dân (Nguyễn-Trẩm-Giự)
 • Tiểu kiếm-khách, Nguyễn-đỗ-Mục dịch
 • Những chuyện bí-mật thành Ba-lê (Les mystères de Paris par Eugène Sue), xã-hội tiểu-thuyết, Dương-phượng-Dực dịch
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch

No 31 (29 Décembre 1934 – 42 p.)

 • Trớ-trêu, xã-hội tiểu-thuyết của Lưu-trọng-Lư
 • Thơ mới của Hoài-Thanh
 • Rồi Xuyến đi qua… của Thanh-Châu
 • Một bài văn viếng lần thứ nhất của Mai-Lâm
 • Dịch Trường-hận-ca (Nguyên-văn của Bạch-Cư-Dị) của Tản-Đà
 • Hồn chiến-sĩ của Tử-Thạch
 • Trên đường thiên-lý của Hy-Dân (Nguyễn-Trẩm-Giự)
 • Đời…. gió bụi của Sơn-ca
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch
 • Những chuyện bí-mật thành Ba-lê (Les mystères de Paris par Eugène Sue), xã-hội tiểu-thuyết, Dương-phượng-Dực dịch
 • Tiểu kiếm-khách (hết), Nguyễn-đỗ-Mục dịch

No 32 (5 Janvier 1935 – 42 p.)

(Từ kỳ này, “Bóng hoa” thay mục “Dưới bóng mặt trời”)

 • Rửa thù của Nguyễn-công-Hoan
 • Câu chuyện nói về thơ : Tính-chất của thơ (Tiếp theo số 30) của Tản-Đà
 • Gương… tống tiền của Vũ-trọng-Phụng
 • Văn Thơ của Tham-Toàn, Ngọc-Thanh (Huế), Bửu-Kế (Huế), Dương-Đình-Tẩy, Đào-Tiến-Đạt (Ế chồng, thơ của Tham-Toàn (Trích ở « Ngòi bút sắt »), Chơi núi « Sơn-Chà » của Ngọc-Thanh, Buổi chiều bên sông của Bửu-Kế)
 • Trớ-trêu II, xã-hội tiểu-thuyết của Lưu-trọng-Lư
 • Kiếp kỹ-nữ, truyện ngắn viết toàn bằng thơ mới của Nguyễn-văn-Hội
 • Áo tang thâm của Hy-Dân (Nguyễn-Trẩm-Giự)
 • Đời…. gió bụi của Sơn-ca
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch
 • Những chuyện bí-mật thành Ba-lê (Les mystères de Paris par Eugène Sue), xã-hội tiểu-thuyết, Dương-phượng-Dực dịch

No 33 (12 Janvier 1935 – 42 p.)

 • Ngày sinh-nhật của Thanh-Châu
 • Đáp lời viếng của ông Mai-Lâm (Xem kỳ trước đây, số 31) của Tản-Đà
 • Mai rụng (Tặng riêng họa-sĩ Thịnh), truyện ngắn của Ngọc-Giao (Nguyễn-Văn-Thịnh)
 • Dịch Trường-hận-ca (hết) (Nguyên-văn của Bạch-Cư-Dị) của Tản-Đà
 • Cô hàng bán rượu của Hy-Dân (Nguyễn-Trẩm-Giự)
 • Rửa thù II của Nguyễn-công-Hoan
 • Đời…. gió bụi của Sơn-ca
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch
 • Những chuyện bí-mật thành Ba-lê (Les mystères de Paris par Eugène Sue), xã-hội tiểu-thuyết, Dương-phượng-Dực dịch

No 34 (19 Janvier 1935 – 42 p.)

 • Đoạn-trường ai có qua cầu mới hay của Nguyễn-công-Hoan
 • Bức thư thứ hai gởi lên Khê-thượng của Lưu-trọng-Lư
 • Hoa tàn của Nguyễn-trẩm-Giự
 • Văn Thơ của Nguyễn-văn-Kiện, Nguyễn-Hữu-Lẫm, Đông-Hôn, Quang-Chấn, Dương-Lĩnh Nguyễn-Đức-Hợp (Bắc-giang) (Dưới trăng của Nguyễn-văn-Kiện, Khúc mưa thu của Đông-Hôn, Vắng tăm-hơi của Quang-Chấn)
 • Bóng nhạn… sương khuya, truyện ngắn của Ngọc-Giao
 • Rửa thù III của Nguyễn-công-Hoan
 • Cô đào hát của Hy-Dân (Nguyễn-Trẩm-Giự)
 • Đời…. gió bụi của Sơn-ca
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch
 • Những chuyện bí-mật thành Ba-lê (Les mystères de Paris par Eugène Sue), xã-hội tiểu-thuyết, Dương-phượng-Dực dịch

No 35 (26 Janvier 1935 – 42 p.)

 • Lửa tàn, truyện ngắn của Thanh-Châu
 • Phê-bình của Hoài-Thanh
 • Hai dòng máu mắt, kịch ngắn một hồi của Tử-Thạch
 • Văn Thơ của Bảo-Ngọc (Thakhek), Hải-Vân (Khách sông Thương), Phạm-đình-Bách, Tham-Toàn, Dương-lĩnh Nguyễn-Đức-Hợp (Bắc-giang) (Cảm-tình của Bảo-Ngọc, Khúc đàn tâm của Hải-Vân, Anh quên em của Phạm-đình-Bách, Đêm đông của Tham-Toàn (Trích ở « Ngòi bút sắt »))
 • Ánh trăng mờ của Hà-Châu
 • Rửa thù IV của Nguyễn-công-Hoan
 • Đời…. gió bụi (hết) của Sơn-ca
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch
 • Những chuyện bí-mật thành Ba-lê (Les mystères de Paris par Eugène Sue), xã-hội tiểu-thuyết, Dương-phượng-Dực dịch

No 36 (2 Février 1935 – 42 p.)

 • Thơ Tản-Đà của Nguyễn-khắc-Hiếu
 • Tôi mong Tết của Nguyễn-công-Hoan
 • Bốn giấc mộng, thơ của Thái-Căn
 • Thú tội, truyện-ngắn của Tâm-Đắc
 • Lừa xổng và đoàn ô-tô, thơ của Nam-Hương
 • Tặng cô đào biết giữ giá, mưỡu nói của Hải-Vân (Khách sông Thương)
 • Gửi bạn thâm-khuê (Điệu Mãn-đình-phương. Tặng bạn T. L.), thơ của Đỗ-văn-Lâm
 • Gái giang-hồ của Tham-Toàn (Trích ở « Ngòi bút sắt »)
 • Thằng lên ông của Tham-Toàn (Trích ở « Ngòi bút sắt »)
 • Bốp! Bốp! Be-he!…, truyện vui của Nguyễn-công-Hoan
 • Cũng tối giao-thừa của Hoài-Thanh
 • Đêm xuân nói chuyện với hoa, truyện ngắn của Hy-Dân Nguyễn-trẩm-Giự
 • Rõ-ê!, truyện vui của Hoàng-quảng-Đức
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch
 • Những chuyện bí-mật thành Ba-lê (Les mystères de Paris par Eugène Sue), xã-hội tiểu-thuyết, Dương-phượng-Dực dịch

No 37 (9 Février 1935 – 42 p.)

 • Một đêm xuân của Thanh-Châu
 • Xuân hứng của Tản-Đà
 • Cung đàn Tây-Liễu của Vũ-lang
 • Thế-gian lắm sự nực cười của Tr.-q.-Chấn
 • Trả lời một bức thư của người nhà-quê của Ngọc-Hồ
 • Hồn quê của Ngọc-Giao
 • Trên Hồng-hải của Hải-Vân
 • Rửa thù V (hết) của Nguyễn-công-Hoan
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch
 • Những chuyện bí-mật thành Ba-lê (Les mystères de Paris par Eugène Sue), xã-hội tiểu-thuyết, Dương-phượng-Dực dịch

No 38 (16 Février 1935 – 42 p.)

 • Lương-tâm của Thanh-Châu
 • Hai cái quan-niệm về Văn-học của Thiếu-Sơn
 • Lý-nương của Ngọc-Giao
 • Gởi bạn của Lan-Như
 • Đinh-Tiên-Hoàng của Nam-Hương
 • Vợ đẻ chồng đau của Đào-Dương
 • Bộ cánh mới của Quang-Chấn
 • Việc Thánh của Cúc-Phố
 • Lá ngọc cành vàng của Nguyễn-công-Hoan
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch
 • Những chuyện bí-mật thành Ba-lê (Les mystères de Paris par Eugène Sue), xã-hội tiểu-thuyết, Dương-phượng-Dực dịch

No 61 (27 Juillet 1935 – 42 p.)

 • Một bài tính đố của Nguyễn-công-Hoan
 • Phút vui buồn của Ngọc-Giao
 • Phê-bình « Kép Tư-Bền » của « Báo Sống »
 • Ngọn lửa ở Vọng-tiên-cung của Tảo-Trang
 • Một cái chương-trình quyết thực-hành của Nguyễn-công-Hoan
 • Chị cùng em (Tỉ muội hiệp của Trương-Tuân-Tử), trường-thiêu hiệp-nghĩa kỳ-tình tiểu-thuyết, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch
 • Những chuyện bí-mật thành Ba-lê (Les mystères de Paris par Eugène Sue), xã-hội tiểu-thuyết, Dương-phượng-Dực dịch

No 71 (5 Oct. 1935 – 42 p.)

 • Người về, kịch một hồi của Thanh-Châu
 • Một quyển sách đang mong-mỏi của Hoài-Thanh
 • Tôi sợ đàn-bà lắm rồi! của Lê-văn-Trương
 • Người đẹp Tô-Châu của Ngọc-Giao
 • Khói Hương, xã-hội tiểu-thuyết của Từ-Ngọc
 • Bà chủ, xã-hội tiểu-thuyết của Nguyễn-công-Hoan
 • Chị cùng em (Tỉ muội hiệp của Trương-Tuân-Tử), trường-thiêu hiệp-nghĩa kỳ-tình tiểu-thuyết, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch
 • Những chuyện bí-mật thành Ba-lê (Les mystères de Paris par Eugène Sue), xã-hội tiểu-thuyết, Dương-phượng-Dực dịch

No 72 (12 Oct. 1935 – 42 p.)

 • Nguội điện của Nguyễn-công-Hoan
 • Bên hồ Trúc-bạch của Thanh-Châu
 • Trời ở đâu?, truyện ngắn của Lê-văn-Trương
 • Cái măng-đa của Nguyễn-văn-Thìn
 • Khói Hương, xã-hội tiểu-thuyết của Từ-Ngọc
 • Bà chủ, xã-hội tiểu-thuyết của Nguyễn-công-Hoan
 • Chị cùng em (Tỉ muội hiệp của Trương-Tuân-Tử), trường-thiêu hiệp-nghĩa kỳ-tình tiểu-thuyết, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch
 • Những chuyện bí-mật thành Ba-lê (Les mystères de Paris par Eugène Sue), xã-hội tiểu-thuyết, Dương-phượng-Dực dịch

No 73 (19 Oct. 1935 – 42 p.)

 • Nhân-tài, truyện ngắn của Nguyễn-công-Hoan
 • Nhà viết tiểu-thuyết của Thiếu-Sơn
 • Chờ-mong của Ngọc-Giao
 • Bên hồ Trúc-Bạch của Thanh-Châu
 • Khói Hương, xã-hội tiểu-thuyết của Từ-Ngọc
 • Bà chủ, xã-hội tiểu-thuyết của Nguyễn-công-Hoan
 • Chị cùng em (Tỉ muội hiệp của Trương-Tuân-Tử), trường-thiêu hiệp-nghĩa kỳ-tình tiểu-thuyết, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch
 • Những chuyện bí-mật thành Ba-lê (Les mystères de Paris par Eugène Sue), xã-hội tiểu-thuyết, Dương-phượng-Dực dịch

No 74 (26 Oct. 1935 – 42 p.)

 • Tráng-sĩ không tên (Tặng Vũ-Lang) của Tchya
 • Diệt khổ của Tử-Thạch
 • Người ảnh của Hoàng-quảng-Đức
 • Khói Hương, xã-hội tiểu-thuyết của Từ-Ngọc
 • Bà chủ, xã-hội tiểu-thuyết của Nguyễn-công-Hoan
 • Chị cùng em (Tỉ muội hiệp của Trương-Tuân-Tử), trường-thiêu hiệp-nghĩa kỳ-tình tiểu-thuyết, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch
 • Những chuyện bí-mật thành Ba-lê (Les mystères de Paris par Eugène Sue), xã-hội tiểu-thuyết, Dương-phượng-Dực dịch

No 75 (2 Nov. 1935 – 42 p.)

 • Truyện không tên của Nguyễn-công-Hoan
 • Đọc « Tôi kéo xe » phóng-sự của Tam-Lang của Hoài-Thanh
 • Tôi không hiểu tại làm sao? của Lê-văn-Trương
 • Ngày tàn của Ngọc-Giao
 • Khói Hương, xã-hội tiểu-thuyết của Từ-Ngọc
 • Bà chủ, xã-hội tiểu-thuyết của Nguyễn-công-Hoan
 • Chị cùng em (Tỉ muội hiệp của Trương-Tuân-Tử), trường-thiêu hiệp-nghĩa kỳ-tình tiểu-thuyết, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch
 • Những chuyện bí-mật thành Ba-lê (Les mystères de Paris par Eugène Sue), xã-hội tiểu-thuyết, Dương-phượng-Dực dịch

No 76 (9 Nov. 1935 – 42 p.)

 • Người hôm đó của Thanh-Châu
 • Samandji của Nguyễn-công-Hoan
 • Ngày mai của Ngọc-Giao
 • Khói Hương, xã-hội tiểu-thuyết của Từ-Ngọc
 • Bà chủ, xã-hội tiểu-thuyết của Nguyễn-công-Hoan
 • Chị cùng em (Tỉ muội hiệp của Trương-Tuân-Tử), trường-thiêu hiệp-nghĩa kỳ-tình tiểu-thuyết, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch
 • Những chuyện bí-mật thành Ba-lê (Les mystères de Paris par Eugène Sue), xã-hội tiểu-thuyết, Dương-phượng-Dực dịch

No 77 (16 Nov. 1935 – 42 p.)

 • Angèle của Thanh-Châu
 • Tả-chân chủ-nghĩa của Thiếu-Sơn
 • Khúc gỗ biết cử-động của Lê-văn-Trương
 • Tráng-sĩ bên hoa của Ngọc-Giao
 • Khói Hương, xã-hội tiểu-thuyết của Từ-Ngọc
 • Bà chủ, xã-hội tiểu-thuyết của Nguyễn-công-Hoan
 • Chị cùng em (Tỉ muội hiệp của Trương-Tuân-Tử), trường-thiêu hiệp-nghĩa kỳ-tình tiểu-thuyết, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch
 • Những chuyện bí-mật thành Ba-lê (Les mystères de Paris par Eugène Sue), xã-hội tiểu-thuyết, Dương-phượng-Dực dịch

No 78 (23 Nov. 1935 – 42 p.)

 • Truyện « dầu giấm » của Nguyễn-công-Hoan
 • Em điên của Ngọc-Giao
 • Chiếc áo rét của Lưu-trọng-Lư
 • Angèle của Thanh-Châu
 • Khói Hương, xã-hội tiểu-thuyết của Từ-Ngọc
 • Chị cùng em (Tỉ muội hiệp của Trương-Tuân-Tử), trường-thiêu hiệp-nghĩa kỳ-tình tiểu-thuyết, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch
 • Những chuyện bí-mật thành Ba-lê (Les mystères de Paris par Eugène Sue), xã-hội tiểu-thuyết, Dương-phượng-Dực dịch

No 79 (30 Nov. 1935 – 42 p.)

 • Em oan của Ngọc-Giao
 • Bạn đọc văn của Thiếu-Sơn
 • Cô giáo Minh, xã-hội trường-thiên tiểu-thuyết của Nguyễn-công-Hoan
 • Khói Hương, xã-hội tiểu-thuyết của Từ-Ngọc
 • Chị cùng em (Tỉ muội hiệp của Trương-Tuân-Tử), trường-thiêu hiệp-nghĩa kỳ-tình tiểu-thuyết, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch
 • Những chuyện bí-mật thành Ba-lê (Les mystères de Paris par Eugène Sue), xã-hội tiểu-thuyết, Dương-phượng-Dực dịch

No 80 (7 Déc. 1935 – 48 p.)

(Từ nay, mỗi số xuất-bản 48 trang 5 xu)

 • Hội-chợ vì hội-chợ của Ngọc-Giao
 • Cô tư Thung, truyện dài của Lê-văn-Trương
 • Lê-cung bí-sử : Tiếng đàn đêm khuya của Ngô-Sơn
 • Đời trong mộng (Tặng họa-sĩ Trần-Bình-Lộc), truyện ngắn của Tchya
 • Khói Hương, xã-hội tiểu-thuyết của Từ-Ngọc
 • Cô giáo Minh, xã-hội trường-thiên tiểu-thuyết của Nguyễn-công-Hoan
 • Mấy vụ ám-sát của Van-Dinh, Đặng-Hinh thuật
 • Chị cùng em (Tỉ muội hiệp của Trương-Tuân-Tử), trường-thiêu hiệp-nghĩa kỳ-tình tiểu-thuyết, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch
 • Những chuyện bí-mật thành Ba-lê (Les mystères de Paris par Eugène Sue), xã-hội tiểu-thuyết, Dương-phượng-Dực dịch

No 83 (28 Déc. 1935 – 48 p.)

 • Kim-Dung của Ngọc-Giao
 • Xin mách các nhà-văn một nguồn văn của Hoài-Thanh
 • Quých! của Lê-văn-Trương
 • Dưới « đèn Tố-Như » của Nguyễn-văn-Nam
 • Cô tư Thung, truyện dài của Lê-văn-Trương
 • Cô giáo Minh, xã-hội trường-thiên tiểu-thuyết của Nguyễn-công-Hoan
 • Mấy vụ ám-sát của Van-Dinh, Đặng-Hinh thuật
 • Chị cùng em (Tỉ muội hiệp của Trương-Tuân-Tử), trường-thiêu hiệp-nghĩa kỳ-tình tiểu-thuyết, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch

No 84 (4 Janv. 1936 – 48 p.)

 • Chim lồng, truyện ngắn của Ngọc-Giao
 • Hùm thiêng khi đã sa cơ, truyện ngắn của Tchya
 • Giở tập thư xưa của Ninh-Cường
 • Cô tư Thung, truyện dài của Lê-văn-Trương
 • Cô giáo Minh, xã-hội trường-thiên tiểu-thuyết của Nguyễn-công-Hoan
 • Mấy vụ ám-sát của Van-Dinh, Đặng-Hinh thuật
 • Chị cùng em (Tỉ muội hiệp của Trương-Tuân-Tử), trường-thiêu hiệp-nghĩa kỳ-tình tiểu-thuyết, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch

No 85 (11 Janv. 1936 – 48 p.)

 • Cô Tuyết lấy chồng của Thanh-Châu
 • Hùm thiêng khi đã sa cơ (hết), truyện ngắn của Tchya (Août-Novembre 1935)
 • Xem truyện thần-tiên thì có sao? của Hoài-Thanh
 • Chim lồng (hết), truyện ngắn của Ngọc-Giao
 • Cô tư Thung, truyện dài của Lê-văn-Trương
 • Cô giáo Minh, xã-hội trường-thiên tiểu-thuyết của Nguyễn-công-Hoan
 • Mấy vụ ám-sát của Van-Dinh, Đặng-Hinh thuật
 • Chị cùng em (Tỉ muội hiệp của Trương-Tuân-Tử), trường-thiêu hiệp-nghĩa kỳ-tình tiểu-thuyết, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch

No 86 (18 Janv. 1936 – 48 p.)

 • Cô tư Thung, truyện dài của Lê-văn-Trương
 • Bóng người xưa của Tử-Thạch
 • Cô Tuyết lấy chồng của Thanh-Châu
 • Thu về, truyện ngắn của Hoàng-quảng-Đức
 • Tình tuyệt-vọng của Nguyễn-văn-Nam
 • Cô giáo Minh, xã-hội trường-thiên tiểu-thuyết của Nguyễn-công-Hoan
 • Mấy vụ ám-sát của Van-Dinh, Đặng-Hinh thuật
 • Chị cùng em (Tỉ muội hiệp của Trương-Tuân-Tử), trường-thiêu hiệp-nghĩa kỳ-tình tiểu-thuyết, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch

No 90 (15 Février 1936 – 48 p.)

 • Năm qua (Riêng tặng Hoài-Châu) của Thanh-Châu
 • Hoa xuân của Ngọc-Giao
 • Tiếc thương (Tặng cụ Hoàng-đình-Minh) của Tử-Thạch
 • Cô tư Thung, truyện dài của Lê-văn-Trương
 • Cô giáo Minh, xã-hội trường-thiên tiểu-thuyết của Nguyễn-công-Hoan
 • Hoang-sơn quái-kiệt, võ-hiệp tiểu-thuyết, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
 • Mấy vụ ám-sát của Van-Dinh, Đặng-Hinh thuật
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch

No 92 (29 Février 1936 – 48 p.)

 • Cô tư Thung, truyện dài của Lê-văn-Trương
 • Từ « Đoạn-Tuyệt » đến « Cô Giáo Minh » của Nguyễn-công-Hoan
 • Người nội trợ của Thanh-Châu
 • Ngày về của Ngọc-Giao
 • Điệu cầm-tâm của Tảo-Trang
 • Cô giáo Minh, xã-hội trường-thiên tiểu-thuyết của Nguyễn-công-Hoan
 • Hoang-sơn quái-kiệt, võ-hiệp tiểu-thuyết, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
 • Mấy vụ ám-sát của Van-Dinh, Đặng-Hinh thuật
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch

No 93 (7 Mars 1936 – 48 p.)

 • Bỏ giấc mơ hoa, truyện ngắn của Ngọc-Giao
 • Hai cái tử-thi, một truyện dự-tưởng về khoa-học của Thiếu-Hoa
 • Chim về tổ cũ của Ngọc-Giao
 • Bước đường mưa gió của Hoàng-quảng-Đức
 • Cô giáo Minh, xã-hội trường-thiên tiểu-thuyết của Nguyễn-công-Hoan
 • Cô tư Thung, truyện dài của Lê-văn-Trương
 • Hoang-sơn quái-kiệt, võ-hiệp tiểu-thuyết, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
 • Mấy vụ ám-sát của Van-Dinh, Đặng-Hinh thuật
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch

No 94 (14 Mars 1936 – 48 p.)

 • Cô giáo Minh, xã-hội trường-thiên tiểu-thuyết của Nguyễn-công-Hoan
 • Yêu.., yêu., của Tchya
 • Mạc-cung bí-sử : Trẫm rất yêu em! của Ngô Sơn
 • Bỏ giấc mơ hoa, truyện ngắn của Ngọc-Giao
 • Cô tư Thung, truyện dài của Lê-văn-Trương
 • Hoang-sơn quái-kiệt, võ-hiệp tiểu-thuyết, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
 • Mấy vụ ám-sát của Van-Dinh, Đặng-Hinh thuật
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch

No 95 (14 Mars 1936 – 48 p.)

 • Cô giáo Minh, xã-hội trường-thiên tiểu-thuyết của Nguyễn-công-Hoan
 • Người thày thuốc, truyện ngắn của Thanh-Châu
 • Ảo-ảnh, truyện ngắn của Ngọc-Giao
 • Yêu.., yêu., (Tiếp theo và hết) của Tchya
 • Cô tư Thung, truyện dài của Lê-văn-Trương
 • Hoang-sơn quái-kiệt, võ-hiệp tiểu-thuyết, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
 • Mấy vụ ám-sát của Van-Dinh, Đặng-Hinh thuật
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch

No 96 (28 Mars 1936 – 48 p.)

 • Cô giáo Minh, xã-hội trường-thiên tiểu-thuyết của Nguyễn-công-Hoan
 • Cùng ông Khái-Hưng của Nguyễn-công-Hoan
 • Dĩ-vãng của Thanh-tùng-tử (J. Leiba)
 • Mẹ mìn, phóng-sự tiểu-thuyết của Tử-Thạch
 • Lệ vui của Ngọc-Giao
 • Cô tư Thung, truyện dài của Lê-văn-Trương
 • Hoang-sơn quái-kiệt, võ-hiệp tiểu-thuyết, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
 • Mấy vụ ám-sát của Van-Dinh, Đặng-Hinh thuật
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch

No 97 (4 Avril 1936 – 48 p.)

 • Lầu Thụy-hoa, truyện ngắn của Thanh-tùng-tử (J. Leiba)
 • Nỗi lòng ai tỏ, truyện ngắn của Nguyễn-công-Hoan
 • Phong-Hóa gièm-pha chúng tôi của Tân-Dân
 • Lối trích văn của Phong-Hóa của Nguyễn-công-Hoan
 • Mẹ mìn, phóng-sự tiểu-thuyết của Tử-Thạch
 • Cô giáo Minh, xã-hội trường-thiên tiểu-thuyết của Nguyễn-công-Hoan
 • Cô tư Thung, truyện dài của Lê-văn-Trương
 • Hoang-sơn quái-kiệt, võ-hiệp tiểu-thuyết, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
 • Mấy vụ ám-sát của Van-Dinh, Đặng-Hinh thuật
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch

No 98 (11 Avril 1936 – 48 p.)

 • Đỗ-Quyên của Ngọc-Giao
 • Ngày đầu tháng của J. Leiba
 • Tử-sĩ của Ngọc-Giao
 • Một người lạ, truyện ngắn của Thiếu-Hoa
 • Hoa lãng-man (Tặng Ngọc-Giao) của J. Leiba
 • Cô giáo Minh, xã-hội trường-thiên tiểu-thuyết của Nguyễn-công-Hoan
 • Cô tư Thung, truyện dài của Lê-văn-Trương
 • Hoang-sơn quái-kiệt, võ-hiệp tiểu-thuyết, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
 • Mấy vụ ám-sát của Van-Dinh, Đặng-Hinh thuật
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch

No 99 (18 Avril 1936 – 48 p.)

 • Người chôn của của Ngọc-Giao
 • Một cảnh gia-đình của Thanh-Châu
 • Yêu mộng, truyện ngắn của J. Leiba
 • Số-mạng của Tchya
 • Cô giáo Minh, xã-hội trường-thiên tiểu-thuyết của Nguyễn-công-Hoan
 • Cô tư Thung, truyện dài của Lê-văn-Trương
 • Hoang-sơn quái-kiệt, võ-hiệp tiểu-thuyết, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
 • Mấy vụ ám-sát của Van-Dinh, Đặng-Hinh thuật
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch

No 100 (25 Avril 1936 – 48 p.)

 • Để mừng em của Ngọc-Giao
 • Ngày hội học-sinh của J. Leiba
 • Xưa… sau của Ngọc-Giao
 • Một kẻ chung-tình, truyện ngắn của Thanh-Châu
 • Số-mạng (Tiếp theo và hết) của Tchya
 • Cô giáo Minh, xã-hội trường-thiên tiểu-thuyết của Nguyễn-công-Hoan
 • Cô tư Thung, truyện dài của Lê-văn-Trương
 • Hoang-sơn quái-kiệt, võ-hiệp tiểu-thuyết, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
 • Mấy vụ ám-sát của Van-Dinh, Đặng-Hinh thuật
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch

No 101 (2 Mai 1936 – 48 p.)

 • Bơ vơ, xã-hội tiểu-thuyết của Nguyễn-công-Hoan
 • Thời gian (Tặng Khánh-Lan) của Ngọc-Giao
 • Ông ngoại, bà ngoại của Ngạng-Sóc (Cochinchine)
 • Con ma cụt tay, truyện ngắn của Ngô-Sơn
 • Cô giáo Minh (Tiếp theo và hết), xã-hội trường-thiên tiểu-thuyết của Nguyễn-công-Hoan
 • Cô tư Thung (Tiếp theo và hết), truyện dài của Lê-văn-Trương
 • Hoang-sơn quái-kiệt, võ-hiệp tiểu-thuyết, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
 • Mấy vụ ám-sát của Van-Dinh, Đặng-Hinh thuật
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch

No 102 (9 Mai 1936 – 48 p.)

 • Chuyện đã qua, truyện ngắn của J. Leiba
 • Vũ-Lang. Một nhà văn có tài chết trẻ, để lại cho chúng tôi một mối tiếc thương!
 • Bồng-lai tục-cảnh, truyện vui của Hoàng-quảng-Đức
 • Cô phải chết!… truyện ngắn của Tử-Thạch
 • Tắm biển, truyện ngắn của Ngọc-Giao
 • Con ma cụt tay (Tiếp theo và hết), truyện ngắn của Ngô-Sơn
 • Bơ vơ, xã-hội tiểu-thuyết của Nguyễn-công-Hoan
 • Hoang-sơn quái-kiệt, võ-hiệp tiểu-thuyết, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
 • Mấy vụ ám-sát của Van-Dinh, Đặng-Hinh thuật
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch

No 103 (16 Mai 1936 – 48 p.)

 • Một trái tim, tâm-lý xã-hội tiểu-thuyết của Lê-văn-Trương
 • Ông Nguyễn-văn-Vĩnh tạ thế
 • Bà Du-Lệ của Hiên-Chy
 • À chúng nó xỏ ông của Ngọc-Giao
 • Cô phải chết!… truyện ngắn của Tử-Thạch
 • Bơ vơ, xã-hội tiểu-thuyết của Nguyễn-công-Hoan
 • Hoang-sơn quái-kiệt, võ-hiệp tiểu-thuyết, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
 • Mấy vụ ám-sát của Van-Dinh, Đặng-Hinh thuật
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch

No 104 (23 Mai 1936 – 48 p.)

 • Bí mật (Tặng Bác-Sĩ Dương-tấn-Tươi) của Tchya
 • Đời nó thế!, truyện ngắn của Ngọc-Giao
 • Ma hời của Vân-Phi
 • Cô phải chết!… truyện ngắn của Tử-Thạch
 • Một trái tim, tâm-lý xã-hội tiểu-thuyết của Lê-văn-Trương
 • Bơ vơ (Hết), xã-hội tiểu-thuyết của Nguyễn-công-Hoan
 • Cô bé phiêu-lưu, giáo-dục tiểu-thuyết (Dịch ở bộ truyện « En Famille » của Hector Malot) của Dương-phượng-Dực
 • Hoang-sơn quái-kiệt, võ-hiệp tiểu-thuyết, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch

No 105 (30 Mai 1936 – 48 p.)

 • Tại sao cô Túc chết của Hiên-Chy
 • Bí mật (Tiếp theo và hết) của Tchya
 • Cô phải chết!… (Hết) truyện ngắn của Tử-Thạch
 • Bơ vơ, xã-hội tiểu-thuyết của Nguyễn-công-Hoan
 • Một trái tim, tâm-lý xã-hội tiểu-thuyết của Lê-văn-Trương
 • Cô bé phiêu-lưu, giáo-dục tiểu-thuyết (Dịch ở bộ truyện « En Famille » của Hector Malot) của Dương-phượng-Dực
 • Hoang-sơn quái-kiệt, võ-hiệp tiểu-thuyết, Nghiêm-xuân-Lãm dịch
 • Giang-hồ kỳ-hiệp của Bất-Tiếu-Sinh, Nguyễn-đỗ-Mục dịch

Nguồn tài liệu: ntd1712.blogspot.com

6 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s