Laurence C. Thompson (1965) on Vietnamese consonants

Phát âm chuẩn

Mặt dù có quan điểm trái chiều về giọng chuẩn tiếng Việt, nhưng nhìn chung phát âm của những người nói có trình độ văn hóa cao ở Hà Nội được xem là giọng chuẩn.

Chính tả hiện hành (orthography) cung cấp một nền tảng cơ bản để chúng ta thảo luận về vấn đề ngữ âm.

Phụ âm

Thompson cung cấp một bảng phụ âm tiếng Việt với những âm gần như tương đương trong tiếng Anh (rough English equivalents) kèm theo chú thích về cấu âm hoặc cách kết hợp trong âm tiết.

Tóm lại, theo Thompson có 24 âm phụ âm tiếng Việt, được ghi theo IPA như sau:

/ ɓ m f v k z ɗ ɣ h x l n ɲ ŋ p f r t tʰ ʂ s v ʈ /

Còn khi thống kê phụ âm dựa trên phương ngữ Hà Nội, Thompson cho ra bảng sau:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s